Actievoorwaarden “Spaar voor 2e kaartje GRATIS”

I. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de spaaractie “spaar voor je 2de uitje gratis” (verder te noemen: de “Actie") van, Albert Heijn B.V. (verder te noemen: "de Organisator"). Albert Heijn B.V. is gevestigd op de Provincialeweg 11 (1506 MA) te Zaandam.

2. Albert Heijn is een gedeponeerde merknaam.

3. De Actie heeft als doel om klanten de mogelijkheid te geven te sparen voor een gratis tweede kaartje voor een uitje gedurende de hierna omschreven Actieperiode.

4. De Actie loopt van 13 juli 2020 tot en met 23 augustus 2020 (de “Actieperiode”).

5. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van reden de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de website van Organisator worden geplaatst, voorzien van een datum.

6. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden. Door deel te nemen aan de Actie, gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.

7. Deelnemers kunnen uitsluitend digitaal sparen bij deze Actie. Om deel te nemen aan deze Actie, heeft een deelnemer dan ook een persoonlijke bonuskaart nodig, moet de klant de Albert Heijn app op zijn of haar mobiele telefoon hebben geïnstalleerd en toestemming in deze app hebben gegeven om digitaal te sparen. Op deze Actie zijn tevens de digitale spaarvoorwaarden van toepassing die te vinden zijn op de website voor deze Actie: www.ah.nl/uitjes. Met digitaal sparen wordt bedoeld dat de spaarkaarten en AH uitjeszegels alleen digitaal beschikbaar zijn. Een deelnemer kan wel digitaal sparen door boodschappen te doen in een fysieke Albert Heijn winkel, mits de deelnemer daarbij voldoet aan deze actievoorwaarden en de digitale spaarvoorwaarden die te vinden zijn op www.ah.nl/uitjes.

II. Sparen

8. Organisator is verantwoordelijk voor de uitgifte van de AH digitale uitjeszegels.

9. Van 13 juli t/m 23 augustus 2020 ontvangt de deelnemer 1 AH digitale uitjeszegel bij iedere 10 euro aan boodschappen per transactie bij alle Albert Heijn winkels in Nederland of online via www.ah.nl, mits de deelnemer een persoonlijke bonuskaart gebruikt bij het afrekenen van de boodschappen, de Albert Heijn app op zijn of haar mobiele telefoon heeft geïnstalleerd en toestemming heeft gegeven in de Albert Heijn app voor digitaal sparen. De AH digitale uitjeszegels worden vervolgens automatisch bijgeschreven op de digitale spaarkaart.

10. Bij vier AH digitale uitjeszegels heeft een deelnemer een volle spaarkaart. Bij elke 40 euro aan boodschappen heeft een deelnemer derhalve een volle spaarkaart.

11. Het aantal AH digitale uitjeszegels dat een deelnemer krijgt wordt berekend over het netto bonbedrag, ná verrekening van de kortingen (zoals bonuskorting, emballagekorting, 35% stickerkorting etc.).

12. Van de Actie zijn uitgezonderd: sterke drank, tabak, zuigelingenvoeding tot 1 jaar, boeken, telefoonkaarten, postzegels, cadeaukaarten en -bonnen, loten, beltegoed, statiegeld en emballage. Over het aankoopbedrag van deze producten worden geen AH digitale Uitjeszegels uitgereikt.

13. In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname.

III. Verzilveren

14. Per volle spaarkaart heeft een deelnemer recht op het 2de toegangskaartje (e-ticket) gratis voor deelnemende uitjes. Een deelnemer moet minimaal twee kaartjes kopen. Het goedkoopste ticket zal altijd als gratis ticket worden aangewezen.

15. Volle spaarkaarten kunnen van 13 juli 2020 t/m 28 februarii 2021 online worden verzilverd in de AH app of op www.ah.nl/uitjes voor een 2e toegangskaartje voor alle deelnemende uitjes

(keuze uit ruim 300 uitjes). De wijze waarop de spaarkaarten kunnen worden verzilverd, staat

beschreven in de AH app en op www.ah.nl/uitjes.

16. De geldigheidsduur van het e-ticket van de deelnemer kan verschillen per uitje. Deze

geldigheidsduur is te vinden op het e-ticket van de deelnemer en/of op de website van de

organisator van het desbetreffende uitje.

17. Deelnemers dienen de e-ticket(s), die zij verkrijgen bij de online verzilvering van volle

spaarkaarten, in te leveren bij de kassa van het door deelnemer gekozen uitje.

18. Op www.ah.nl/uitjes staan alle deelnemende uitjes opgenomen die, op basis van de Actie,

een gratis 2de toegangskaartje aanbieden.

19. Op de deelnemende uitjes zijn de voorwaarden van de organisatie van het uitje van

toepassing. Deze zullen veelal op de website van (de organisator van) het desbetreffende

uitje te vinden zijn.

20. De volle spaarkaart is uitsluitend geldig bij alle aan de actie deelnemende uitjes in combinatie

met een online verzilvering via www.ah.nl/uitjes of in de AH app.

21. Organisatoren van deelnemende uitjes behouden zich het recht voor bepaalde dagen uit te

sluiten van beschikbaarheid.

22. Voor de meeste uitjes is het nodig om vooraf via de website van het betreffende uitje een

datum en tijdsvak te reserveren. Zonder reservering kan het zijn dat toegang wordt geweigerd.

Controleer dit dus goed op www.ah.nl/uitjes.

23. De spaarkaart is niet geldig i.c.m. eventuele andere acties, aanbiedingen of cadeaukaarten.

Ook kunnen spaarkaarten niet in combinatie met airmiles worden verzilverd.

24. De Organisator en de organisatoren van deelnemende uitjes behouden zich het recht voor AH

digitale Uitjeszegels en spaarkaarten die niet aan deze voorwaarden voldoen of die frauduleus

overkomen te weigeren.

25. Volle spaarkaarten kunnen niet in combinatie met Air Miles worden verzilverd.

26. Spaarkaarten met minder dan 4 AH digitale Uitjeszegels zijn niet inwisselbaar.

27. Volle spaarkaarten kunnen niet worden verkocht of overgedragen en kunnen niet worden

ingewisseld voor contant geld of een andere compensatie.

IV. Aansprakelijkheid

28. Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of

reiskosten die de deelnemers eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname

aan deze spaarcampagne, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van uitjes/tickets.

29. De Organisator en de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor enige

schade veroorzaakt door de door haar te verstrekken uitjes, noch voor welke schade of letsel

dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van deelname aan de spaarcampagne

en/of het uitje.

30. De Organisator, noch eventueel ingeschakelde derden kunnen niet verantwoordelijk worden

gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook

waardoor inzendingen beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan.

31. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de tickets en/of

de uitjes. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken tickets en/of

uitjes.

32. De Organisator is eveneens niet aansprakelijk voor enige kosten, schade, aanvullende

uitgaven etc. van deelnemers indien blijkt dat het door hen gekozen uitje niet beschikbaar is

op de door hen gewenste, of geboekte, dag en/of tijdstip.

V. Slotbepalingen

33. Alle intellectuele eigendomsrechten op de website www.ah.nl, www.ah.nl/uitjes, de Albert

Heijn app en de inhoud daarvan, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of

overige informatie, inclusief de digitale spaarkaart en AH digitale uitjeszegels, komen toe aan

de Organisator.

34. Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder

voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Organisator.

35. Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u contact

opnemen met de klantenservice van de Organisator via www.ah.nl/klantenservice 

36. Geschillen zullen aan de daartoe bevoegde rechter te Haarlem worden voorgelegd.

Aldus opgemaakt te Zaandam, 23 juni 2020.